10 podstawowych funkcji tekstowych w Excelu

Czyszczenie, edycja i przekształcanie tekstu jest bardzo ważną częścią pracy w programie Excel. W tym artykule znajdziesz 10 najbardziej przydatnych i najpopularniejszych funkcji tekstowych, które usprawnią Twoją pracę z danymi tekstowymi w Excelu.

LEWY

Funkcja LEWY w Excelu zwraca znaki po lewej stronie danego ciągu tekstowego na podstawie liczby znaków określonej przez użytkownika.

=LEWY(tekst;[liczba_znaków])

Tekst – ciąg tekstowy, który zawiera znaki do wyodrębnienia;
Liczba_znaków – określa, ile znaków od lewej strony ma zostać wyodrębnionych

Przykład:
Za pomocą funkcji LEWY, w kolumnie B zostały zwrócone 4 znaki z lewej strony ciągu tekstowego wpisanego w kolumnie A:

PRAWY

Funkcja PRAWY w Excelu działa analogicznie jak funkcja LEWY, jednak różnica polega na tym, z której strony ciągu tekstowego mają zostać zwracane znaki.

=PRAWY(tekst;[liczba_znaków])

Tekst – ciąg tekstowy, który zawiera znaki do wyodrębnienia;
Liczba_znaków – określa, ile znaków od prawej strony ma zostać wyodrębnionych

Przykład:
Za pomocą funkcji PRAWY, w kolumnie B zostało zwróconych 5 znaków z prawej strony ciągu tekstowego wpisanego w kolumnie A:

FRAGMENT.TEKSTU

Funkcja FRAGMENT.TEKSTU zwraca określoną liczbę znaków ze środka dostarczonego ciągu tekstowego na podstawie pozycji początkowej i liczby znaków zdefiniowanej przez użytkownika.

=FRAGMENT.TEKSTU(tekst;nr_poz_pocz;liczba_znaków)

Tekst – ciąg tekstowy zawierający znaki, które mają zostać wyodrębnione;
Nr_poz_pocz – pozycja pierwszego znaku, który ma być wyodrębniony z danego ciągu tekstowego; np. dla trzeciego znaku wartość tego argumentu wynosi 3;
Liczba_znaków – określa, ile znaków ma zostać zwrócone za pomocą funkcji FRAGMENT.TEKSTU.

Przykład:
Za pomocą funkcji FRAGMENT.TEKSTU zwrócono 5 znaków, zaczynając od 6. znaku ze środka ciągu tekstowego zapisanego w komórce A2:

Funkcja DŁ w Excelu jest używana do „obliczenia” długości danego ciągu tekstowego. Za pomocą tej funkcji możliwe jest określenie, z ilu znaków składa się dany ciąg tekstowy.

=DŁ(tekst)

Przykład:
Funkcja DŁ obliczyła w komórce B2 długość ciągu tekstowego z komórki A2 (spacje też są liczone jako znak):

PODSTAW

Funkcja PODSTAW w Excelu jest używana do zastąpienia dowolnej części starego ciągu tekstowego nowym ciągiem tekstowym.

=PODSTAW(tekst;stary_tekst;nowy_tekst;[wystąpienie_liczba])

Tekst – argument zawierający tekst lub odwołanie do komórki zawierającej tekst, który ma zostać zastąpiony;
Stary_tekst – tekst, który będzie zastąpiony;
Nowy_tekst – tekst, który zostanie wstawiony w miejsce starego, zastępowanego tekstu;
Wystąpienie_liczba – argument opcjonalny; określa, które wystąpienie argumentu stary_tekst zostanie zastąpione przez argument nowy_tekst. Jeśli argument wystąpienie_liczba jest podany, to tylko to konkretne wystąpienie argumentu stary_tekst zostanie zastąpione. W innym przypadku każde pojawienie się w tekście argumentu stary_tekst jest zamieniane na argument nowy_tekst.

Przykład:
Zastąpiłam słowo „Anna” z tekstu zapisanego w komórce A2 słowem „Maria”:

SZUKAJ.TEKST

Funkcja SZUKAJ.TEKST pokazuje pozycję pierwszego wystąpienia szukanego znaku w ciągu tekstowej, patrząc od lewej do prawej strony.

=SZUKAJ.TEKST(tekst_szukany;w_tekście;[nr_poz_pocz])

Tekst_szukany – znak lub tekst, który ma zostać znaleziony;
W_tekście – ciąg tekstowy, w którym ma zostać odszukany znak/tekst określony w argumencie tekst_szukany;
Nr_poz_pocz – argument opcjonalny; określa numer znaku w argumencie w_tekście, od którego zostanie rozpoczęte wyszukiwanie.

Przykład 1:
Za pomocą funkcji SZUKAJ.TEKSTY wyszukałam, na którym miejscu w komórce A2 znajduje się litera W:

Przykład 2:
Przy użyciu funkcji SZUKAJ.TEKSTY można także wyszukać pozycję określonego słowa, zatem w tym przykładzie poszukałam, od którego znaku zaczyna się słowo „Nowak” w komórce A2:

USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY

Funkcja USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY w Excelu usuwa wszystkie dodatkowe spacje z tekstu, z wyjątkiem pojedynczych spacji między słowami. Jest przydatna, zwłaszcza gdy tekst ma nieregularne odstępy między wyrazami.

=USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(tekst)

Przykład:
W przypadku pojedynczej spacji między wyrazami funkcja nie zadziała:

Jednak w sytuacji, gdyby między imieniem, a nazwiskiem spacja była wpisana dwa lub więcej razy, usunięcie zbędnej spacji byłoby możliwe za pomocą funkcji USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY:

LITERY.WIELKIE

Za pomocą tej funkcji, wszystkie litery w danych wyrazie/tekście zostaną zamienione na wielkie.

=LITERY.WIELKIE(tekst)

LITERY.MAŁE

Przy użyciu tej funkcji, litery w danych wyrazie/tekście zostaną zamienione na małe.

=LITERY.MAŁE(tekst)

ZŁĄCZ.TEKSTY

Jak wskazuje nazwa, funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY jest używana w przypadku, gdy należy połączyć ze sobą dwa lub więcej ciagów tekstowych.

=ZŁĄCZ.TEKSTY(tekst1;[tekst2];…)

Tekst 1, Tekst 2,…, – są to argumenty funkcji, określające ciągi znaków, które chcemy ze sobą połączyć. Argumentami tej funkcji mogą być adresy komórek zawierających dane (np. A2, B5) lub też ręcznie wpisane dane.

Przykład:
Połączone zostały ze sobą teksty w komórkach A2 i B2, przy czym pomiędzy nimi dodana została także spacja:

Tak wyglądałby rezultat użycia funkcji bez dodania dodatkowego argumentu – spacji:

Więcej o łączeniu tekstów możesz przeczytać także tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.