Angielsko-polski słownik funkcji Excel

Poniższy artykuł zawiera listę funkcji programu Excel w języku angielskim oraz ich tłumaczenie na język polski.

ENG PL
ABS MODUŁ.LICZBY
ACCRINT ACCRINT
ACCRINTM ACCRINTM
ACOS ACOS
ACOSH ACOSH
ACOT ACOT
ACOTH ACOTH
AGGREGATE AGREGUJ
ADDRESS ADRES
AMORDEGRC AMORDEGRC
AMORLINC AMORLINC
AND ORAZ
ARABIC ARABSKA
AREAS OBSZARY
ASC ASC
ASIN ASIN
ASINH ASINH
ATAN ATAN
ATAN2 ATAN2
ATANH ATANH
AVEDEV ODCH.ŚREDNIE
AVERAGE ŚREDNIA
AVERAGEA ŚREDNIA.A
AVERAGEIF ŚREDNIA.JEŻELI
AVERAGEIFS ŚREDNIA.WARUNKÓW
BAHTTEXT BAT.TEKST
BASE PODSTAWA
BESSELI BESSELI
BESSELJ BESSELJ
BESSELK BESSELK
BESSELY BESSELY
BETADIST ROZKŁAD.BETA
BETA.DIST ROZKŁ.BETA
BETAINV ROZKŁAD.BETA.ODW
BETA.INV ROZKŁ.BETA.ODWR
BIN2DEC BIN2DEC
BIN2HEX BIN2HEX
BIN2OCT BIN2OCT
BINOMDIST ROZKŁAD.DWUM
BINOM.DIST ROZKŁ.DWUM
BINOM.DIST.RANGE ROZKŁ.DWUM.ZAKRES
BINOM.INV ROZKŁ.DWUM.ODWR
BITAND BITAND
BITLSHIFT BIT.PRZESUNIĘCIE.W.LEWO
BITOR BITOR
BITRSHIFT BIT.PRZESUNIĘCIE.W.PRAWO
BITXOR BITXOR
CALL WYWOŁAJ
CEILING ZAOKR.W.GÓRĘ
CEILING.MATH ZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNE
CEILING.PRECISE ZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁ
CELL KOMÓRKA
CHAR ZNAK
CHIDIST ROZKŁAD.CHI
CHIINV ROZKŁAD.CHI.ODW
CHITEST TEST.CHI
CHISQ.DIST ROZKŁ.CHI
CHISQ.DIST.RT ROZKŁ.CHI.PS
CHISQ.INV ROZKŁ.CHI.ODWR
CHISQ.INV.RT ROZKŁ.CHI.ODWR.PS
CHISQ.TEST CHI.TEST
CHOOSE WYBIERZ
CLEAN OCZYŚĆ
CODE KOD
COLUMN NR.KOLUMNY
COLUMNS LICZBA.KOLUMN
COMBIN KOMBINACJE
COMBINA KOMBINACJE.A
COMPLEX COMPLEX
CONCAT ZŁĄCZ.TEKST
CONCATENATE ZŁĄCZ.TEKSTY
CONFIDENCE UFNOŚĆ
CONFIDENCE.NORM UFNOŚĆ.NORM
CONFIDENCE.T UFNOŚĆ.T
CONVERT CONVERT
CORREL WSP.KORELACJI
COS COS
COSH COSH
COT COT
COTH COTH
COUNT ILE.LICZB
COUNTA ILE.NIEPUSTYCH
COUNTBLANK LICZ.PUSTE
COUNTIF LICZ.JEŻELI
COUNTIFS LICZ.WARUNKI
COUPDAYBS COUPDAYBS
COUPDAYS COUPDAYS
COUPDAYSNC COUPDAYSNC
COUPNCD COUPNCD
COUPNUM COUPNUM
COUPPCD COUPPCD
COVAR KOWARIANCJA
COVARIANCE.P KOWARIANCJA.POPUL
COVARIANCE.S KOWARIANCJA.PRÓBKI
CRITBINOM PRÓG.ROZKŁAD.DWUM
CSC CSC
CSCH CSCH
CUBEKPIMEMBER ELEMENT.KPI.MODUŁU
CUBEMEMBER ELEMENT.MODUŁU
CUBEMEMBERPROPERTY WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU
CUBERANKEDMEMBER USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU
CUBESET ZESTAW.MODUŁÓW
CUBESETCOUNT LICZNIK.MODUŁÓW.ZESTAWU
CUBEVALUE WARTOŚĆ.MODUŁU
CUMIPMT CUMIPMT
CUMPRINC CUMPRINC
DATE DATA
DATEDIF DATA.RÓŻNICA
DATEVALUE DATA.WARTOŚĆ
DAVERAGE BD.ŚREDNIA
DAY DZIEŃ
DAYS DNI
DAYS360 DNI.360
DB DB
DBCS DBCS
DCOUNT BD.ILE.REKORDÓW
DCOUNTA BD.ILE.REKORDÓW.A
DDB DDB
DEC2BIN DEC2BIN
DEC2HEX DEC2HEX
DEC2OCT DEC2OCT
DECIMAL DZIESIĘTNA
DEGREES STOPNIE
DELTA DELTA
DEVSQ ODCH.KWADRATOWE
DGET BD.POLE
DISC DISC
DMAX BD.MAX
DMIN BD.MIN
DOLLAR KWOTA
DOLLARDE DOLLARDE
DOLLARFR DOLLARFR
DPRODUCT BD.ILOCZYN
DSTDEV BD.ODCH.STANDARD
DSTDEVP BD.ODCH.STANDAR.POPUL
DSUM BD.SUMA
DURATION DURATION
DVAR BD.WARIANCJA
DVARP BD.WARIANCJA.POPUL
EDATE EDATE
EFFECT EFFECT
EOMONTH EOMONTH
ERF ERF
ERF.PRECISE FUNKCJA.BŁ.DOKŁ
ERFC ERFC
ERFC.PRECISE KOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁ
ERROR.TYPE NR.BŁĘDU
EUROCONVERT EUROCONVERT
EVEN ZAOKR.DO.PARZ
EXACT PORÓWNAJ
EXP EXP
EXPON.DIST ROZKŁ.EXP
EXPONDIST ROZKŁAD.EXP
FACT SILNIA
FACTDOUBLE FACTDOUBLE
FAŁSZ FAŁSZ
F.DIST ROZKŁ.F
FDIST ROZKŁAD.F
F.DIST.RT ROZKŁ.F.PS
FILTER FILTR
FILTERXML FILTERXML
FIND,FINDBs ZNAJDŹ, ZNAJDŹB
F.INV ROZKŁ.F.ODWR
F.INV.RT ROZKŁ.F.ODWR.PS
FINV ROZKŁAD.F.ODW
FISHER ROZKŁAD.FISHER
FISHERINV ROZKŁAD.FISHER.ODW
FIXED ZAOKR.DO.TEKST
FLOOR ZAOKR.W.DÓŁ
FLOOR.MATH ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE
FLOOR.PRECISE ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ
FORECAST REGLINX
FORECAST.ETS REGLINX.ETS
FORECAST.ETS.CONFINT REGLINX.ETS.CONFINT
FORECAST.ETS.SEASONALITY REGLINX.SEZONOWOŚĆ
FORECAST.ETS.STAT REGLINX.STATYSTYKA
FORECAST.LINEAR REGLINX.LINIOWA
FORMULATEXT FORMUŁA.TEKST
FREQUENCY CZĘSTOŚĆ
F.TEST F.TEST
FTEST TEST.F
FV FV
FVSCHEDULE FVSCHEDULE
GAMMA GAMMA
GAMMA.DIST ROZKŁ.GAMMA
GAMMADIST ROZKŁAD.GAMMA
GAMMA.INV ROZKŁ.GAMMA.ODWR
GAMMAINV ROZKŁAD.GAMMA.ODW
GAMMALN ROZKŁAD.LIN.GAMMA
GAMMALN.PRECISE ROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁ
GAUSS GAUSSA
GCD GCD
GEOMEAN ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA
GESTEP GESTEP
GETPIVOTDATA WEŹDANETABELI
GROWTH REGEXPW
HARMEAN ŚREDNIA.HARMONICZNA
HEX2BIN HEX2BIN
HEX2DEC HEX2DEC
HEX2OCT HEX2OCT
HLOOKUP WYSZUKAJ.POZIOMO
HOUR GODZINA
HYPERLINK HIPERŁĄCZE
HYPGEOM.DIST ROZKŁ.HIPERGEOM
HYPGEOMDIST ROZKŁAD.HIPERGEOM
IF JEŻELI
IFERROR JEŻELI.BŁĄD
IFNA JEŻELI.ND
IFS WARUNKI
IMABS IMABS
IMAGINARY IMAGINARY
IMARGUMENT IMARGUMENT
IMCONJUGATE IMCONJUGATE
IMCOS IMCOS
IMCOSH COSH.LICZBA.ZESP
IMCOT COT.LICZBA.ZESP
IMCSC CSC.LICZBA.ZESP
IMCSCH CSCH.LICZBA.ZESP
IMDIV IMDIV
IMEXP IMEXP
IMLN IMLN
IMLOG10 IMLOG10
IMLOG2 IMLOG2
IMPOWER IMPOWER
IMPRODUCT IMPRODUCT
IMREAL IMREAL
IMSEC SEC.LICZBA.ZESP
IMSECH SECH.LICZBA.ZESP
IMSIN IMSIN
IMSINH SINH.LICZBA.ZESP
IMSQRT IMSQRT
IMSUB IMSUB
IMSUM IMSUM
IMTAN TAN.LICZBA.ZESP
INDEX INDEKS
INDIRECT ADR.POŚR
INFO INFO
INT ZAOKR.DO.CAŁK
INTERCEPT ODCIĘTA
INTRATE INTRATE
IPMT IPMT
IRR IRR
ISBLANK CZY.PUSTA
ISERR CZY.BŁ
ISERROR CZY.BŁĄD
ISEVEN ISEVEN
ISFORMULA CZY.FORMUŁA
ISLOGICAL CZY.LOGICZNA
ISNA CZY.BRAK
ISNONTEXT CZY.NIE.TEKST
ISNUMBER CZY.LICZBA
ISODD ISODD
ISREF CZY.ADR
ISTEXT CZY.TEKST
ISO.CEILING ISO.ZAOKR.W.GÓRĘ
ISOWEEKNUM ISO.NUM.TYG
ISPMT ISPMT
JIS JIS
KURT KURTOZA
LARGE MAX.K
LCM LCM
LEFT,LEFTBs LEWY, LEWYB
LEN,LENBs DŁ, DŁB
LINEST REGLINP
LN LN
LOG LOG
LOG10 LOG10
LOGEST REGEXPP
LOGINV ROZKŁAD.LOG.ODW
LOGNORM.DIST ROZKŁ.LOG
LOGNORMDIST ROZKŁAD.LOG
LOGNORM.INV ROZKŁ.LOG.ODWR
LOOKUP WYSZUKAJ
LOWER LITERY.MAŁE
MATCH PODAJ.POZYCJĘ
MAX MAX
MAXA MAX.A
MAXIFS MAKS.WARUNKÓW
MDETERM WYZNACZNIK.MACIERZY
MDURATION MDURATION
MEDIAN MEDIANA
MID,MIDBs FRAGMENT.TEKSTU, FRAGMENT.TEKSTU.B
MIN MIN
MINIFS MIN.WARUNKÓW
MINA MIN.A
MINUTE MINUTA
MINVERSE MACIERZ.ODW
MIRR MIRR
MMULT MACIERZ.ILOCZYN
MOD MOD
MODE WYST.NAJCZĘŚCIEJ
MODE.MULT WYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABL
MODE.SNGL WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART
MONTH MIESIĄC
MROUND MROUND
MULTINOMIAL MULTINOMIAL
MUNIT MACIERZ.JEDNOSTKOWA
N L
NA BRAK
NEGBINOM.DIST ROZKŁ.DWUM.PRZEC
NEGBINOMDIST ROZKŁAD.DWUM.PRZEC
NETWORKDAYS NETWORKDAYS
NETWORKDAYS.INTL DNI.ROBOCZE.NIESTAND
NOMINAL NOMINAL
NORM.DIST ROZKŁ.NORMALNY
NORMDIST ROZKŁAD.NORMALNY
NORMINV ROZKŁAD.NORMALNY.ODW
NORM.INV ROZKŁ.NORMALNY.ODWR
NORM.S.DIST ROZKŁ.NORMALNY.S
NORMSDIST ROZKŁAD.NORMALNY.S
NORM.S.INV ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR
NORMSINV ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW
NOT NIE
NOW TERAZ
NPER NPER
NPV NPV
NUMBERVALUE WARTOŚĆ.LICZBOWA
OCT2BIN OCT2BIN
OCT2DEC OCT2DEC
OCT2HEX OCT2HEX
ODD ZAOKR.DO.NPARZ
ODDFPRICE ODDFPRICE
ODDFYIELD ODDFYIELD
ODDLPRICE ODDLPRICE
ODDLYIELD ODDLYIELD
OFFSET PRZESUNIĘCIE
OR LUB
PDURATION O.CZAS.TRWANIA
PEARSON PEARSON
PERCENTILE.EXC PERCENTYL.PRZEDZ.OTW
PERCENTILE.INC PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK
PERCENTILE PERCENTYL
PERCENTRANK.EXC PROC.POZ.PRZEDZ.OTW
PERCENTRANK.INC PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK
PERCENTRANK PROCENT.POZYCJA
PERMUT PERMUTACJE
PERMUTATIONA PERMUTACJE.A
PHI FI
PHONETIC PHONETIC
PI PI
PMT PMT
POISSON.DIST ROZKŁ.POISSON
POISSON ROZKŁAD.POISSON
POWER POTĘGA
PPMT PPMT
PRICE PRICE
PRICEDISC PRICEDISC
PRICEMAT PRICEMAT
PROB PRAWDPD
PRODUCT ILOCZYN
PROPER Z.WIELKIEJ.LITERY
PV PV
QUARTILE KWARTYL
QUARTILE.EXC KWARTYL.PRZEDZ.OTW
QUARTILE.INC KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK
QUOTIENT QUOTIENT
RADIANS RADIANY
RAND LOS
RANDARRAY LOSOWA.TABLICA
RANDBETWEEN RANDBETWEEN
RANK.AVG POZYCJA.ŚR
RANK.EQ POZYCJA.NAJW
RANK POZYCJA
RATE RATE
RECEIVED RECEIVED
REGISTER.ID REJESTR.KOD
REPLACE,REPLACEBs ZASTĄP, ZASTĄP.B
REPT POWT
RIGHT,RIGHTBs PRAWY, PRAWY.B
ROMAN RZYMSKIE
ROUND ZAOKR
ROUNDDOWN ZAOKR.DÓŁ
ROUNDUP ZAOKR.GÓRA
ROW WIERSZ
ROWS ILE.WIERSZY
RRI RÓWNOW.STOPA.PROC
RSQ R.KWADRAT
RTD DANE.CZASU.RZECZ
SEARCH,SEARCHBs SZUKAJ.TEKST, SZUKAJ.TEKST.B
SEC S
SECH SECH
SECOND SEKUNDA
SEQUENCE SEKWENCJA
SERIESSUM SERIESSUM
SHEET ARKUSZ
SHEETS ARKUSZE
SIGN ZNAK.LICZBY
SIN SIN
SINH SINH
SKEW SKOŚNOŚĆ
SKEW.P SKOŚNOŚĆ.P
SLN SLN
SLOPE NACHYLENIE
SMALL MIN.K
SORT SORTUJ
SORTBY SORTUJ.WEDŁUG
SQRT PIERWIASTEK
SQRTPI SQRTPI
STANDARDIZE NORMALIZUJ
STDEV ODCH.STANDARDOWE
STDEV.P ODCH.STAND.POPUL
STDEV.S ODCH.STANDARD.PRÓBKI
STDEVA ODCH.STANDARDOWE.A
STDEVP ODCH.STANDARD.POPUL
STDEVPA ODCH.STANDARD.POPUL.A
STEYX REGBŁSTD
SUBSTITUTE PODSTAW
SUBTOTAL SUMY.POŚREDNIE
SUM SUMA
SUMIF SUMA.JEŻELI
SUMIFS SUMA.WARUNKÓW
SUMPRODUCT SUMA.ILOCZYNÓW
SUMSQ SUMA.KWADRATÓW
SUMX2MY2 SUMA.X2.M.Y2
SUMX2PY2 SUMA.X2.P.Y2
SUMXMY2 SUMA.XMY.2
SWITCH PRZEŁĄCZ
SYD SYD
T T
TAN TAN
TANH TANH
TBILLEQ TBILLEQ
TBILLPRICE TBILLPRICE
TBILLYIELD TBILLYIELD
T.DIST ROZKŁ.T
T.DIST.2T ROZKŁ.T.DS
T.DIST.RT ROZKŁ.T.PS
TDIST ROZKŁAD.T
TEXT TEKST
TEXTJOIN POŁĄCZ.TEKSTY
TIME CZAS
TIMEVALUE CZAS.WARTOŚĆ
T.INV ROZKŁ.T.ODWR
T.INV.2T ROZKŁ.T.ODWR.DS
TINV ROZKŁAD.T.ODW
TODAY DZIŚ
TRANSPOSE TRANSPONUJ
TREND REGLINW
TRIM USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY
TRIMMEAN ŚREDNIA.WEWN
PRAWDA PRAWDA
TRUNC LICZBA.CAŁK
T.TEST T.TEST
TTEST TEST.T
TYPE TYP
UNICHAR ZNAK.UNICODE
UNICODE UNICODE
UNIQUE UNIKATOWE
UPPER LITERY.WIELKIE
VALUE WARTOŚĆ
VAR WARIANCJA
VAR.P WARIANCJA.POP
VAR.S WARIANCJA.PRÓBKI
VARA WARIANCJA.A
VARP WARIANCJA.POPUL
VARPA WARIANCJA.POPUL.A
VDB VDB
VLOOKUP WYSZUKAJ.PIONOWO
WEBSERVICE WEBSERVICE
WEEKDAY DZIEŃ.TYG
WEEKNUM WEEKNUM
WEIBULL ROZKŁAD.WEIBULL
WEIBULL.DIST ROZKŁ.WEIBULL
WORKDAY WORKDAY
WORKDAY.INTL DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND
XIRR XIRR
XLOOKUP X.WYSZUKAJ
XMATCH X.DOPASUJ
XNPV XNPV
XOR XOR
YEAR ROK
YEARFRAC YEARFRAC
YIELD YIELD
YIELDDISC YIELDDISC
YIELDMAT YIELDMAT
Z.TEST Z.TEST
ZTEST TEST.Z

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.